Close

Report for Bitcoin Address 1FYrHdkYqjy7r8isyoxdhiwXwu1AkkjCM6

Report for Bitcoin Address 1FYrHdkYqjy7r8isyoxdhiwXwu1AkkjCM6

Address: 1FYrHdkYqjy7r8isyoxdhiwXwu1AkkjCM6
Hits: 2
Date: Jun 16, 2020 - 19:59
Type: Blackmail
Balance: Check

Content: Здравейте! Азсъмхакер, койтоимадостъпдовашатаоперационнасистема. Също така имам и пълендостъпдовашияакаунт. Наблюдавам Виот няколкомесеца. Факт е, честебилизаразенисъсзлонамеренсофтуерчрезсайтзавъзрастни, койтостепосетили. Аконестезапознати с това, щевиобясня. Троянски вирусмипредоставяпълендостъп и контролнадВашия компютърилиустройство. Товаозначава, чемогадавидявсичконаекранаВи, давключакамерата и микрофона, ноВиеда не разберетезатова. Имамдостъп и довсичкитеВи контакти и цялатаВи кореспонденция. ЗащоВашатаантивирусна програманеоткривазлонамеренсофтуер? Отговор: Моятзловреденсофтуеризползваустройството, актуализираподписитемунавсеки 4 часа, такачеантивирусътВи дане се активира. Направихвидео, коетопоказвакаксесамозадоволявате в ляватаполовинанаекрана, а в дяснатаполовина- виждатевидеото, коетостегледали. С еднощракваненамишкатамогадаизпратятовавидеодовсичкивашиимейли и контакти в социалнитемрежи. Могасъщодапубликувамдостъпдоцялатавиелектроннапоща и съобщения, коитоизползвате. Акоискатедапредотвратитетова, преведетесуматаот 500 доларанамоябиткойнакаунт (аконезнаетекакданаправитетова, напишетев Google: „Купетебиткойн“). Моятбиткойнакаунт (BTC Wallet) е: 1FYrHdkYqjy7r8isyoxdhiwXwu1AkkjCM6 Следполучаваненаплащането, щеизтриявидеоклипа и никогаповеченямадачуете за мен. Срокът Ви е 50 часа (повечеот 2 дни) за даплатите. Получавамизвестиедали сте прочелитоваписмо и таймерътстартира, когатовидитетоваписмо. Подаванетонажалбанякъдее безмислено, тъйкатотозиимейлнеможедабъдепроследен,кактои моятбиткойнакаунт. Неправягрешки. Акооткрия, честесподелилитовасъобщение с някойдруг, видеоклипътщебъденезабавноразпространен. С най-добрипожелания!